Serbian Orthodox Church
Diocese of Great Britain & Scandinavia
Saint John the Baptist Halifax
News
To Mark the Centenary Since the End of World War One

On Sunday 11 October 2018, following the Divine Liturgy there was a memorial service to mark the centenary since the end of World One. Archpriest Aleksandar Ilic mentioned all the main battles in which the Royal Serbian Army fought. The congregation held candles in prayer for the repose of all patriots who fell and died in the Great War.  

The Great War began on Tuesday 28 July 1914 and ended on Monday 11th November 1918 at 11.00 am. In regard to Serbian lands, 1/4 of the population was killed. During the memorial service King Peter II Karadjordjevic of Yugoslavia, who died on Tuesday 3 November 1970 was mentioned.

Обележавање Стогодишњице од Завршетка Првог Светског Рата

У недељу 11 октобра 2018, након Свете Литургује, обављен је помен за обележавање стогодишњице од завршетка Првог Светског Рата. Протопрезвитер-Ставрофор Александар Илић, поменуо је све главне битке у којима су се борила Краљевска Српска Војска. Окупљени народ држао је свеће у молитви за покој душа свих родољуба, који су пали и умрли у Великом Рату.

Велики Рат почео је у уторак 28 јула 1914 и окончао је у понедељак 11 новембра 1918 у 11.00 часова. У односу на српске земље, 1/4 становништва је убијено. За време помена поменут је Краљ Петар II Карађорђевић од Југославије, који је преминуо у уторак 3. новембра 1970.

www.ebritic.com/?p=714262

 

An Extraordinary Assembly of Bishops of the Serbian Orthodox Church

An extraordinary assembly of bishops of the Serbian Orthodox Church was held from 6 to 7 November 2018, in the patriarchate building in Belgrade. Most of the diocesan bishops from all over the world assembled to discuss the growing problems to the canonical autonomous Ukrainian Orthodox Church (Moscow Patriarchate), which was brought on by the unilateral actions of the Ecumenical Patriarchate in Constantinople, to begin the process of granting a tomos to the schismatic groups in the Republic of Ukraine and to allow the formation of an uncanonical self administrating 'ukrainian orthodox church'.

On the agenda was the difficult status of the Serbian Christian Orthodox people in Kosovo & Metohija, due to the ongoing problems being caused by the Muslim Albanians. Also, the subject of education, which is the most important subject in the ministry of the Church. Due to this fact, the education system has to be placed on good foundations, so that the system can respond not only to the times, but also that it will be to the benefit of the entire Church. The continuing organisation of the programs for marking the 800 year anniversary, since Saint Sava, the first Serbian Archbishop, received permission and the blessing to form an autocephalous Serbian Orthodox Church, was on the agenda. The continuing work on the completion of the interior of Saint Sava cathedral in Belgrade was also discussed.

Ванредно Заседање Владика Српске Православне Цркве

Од 6 до 7 новембра 2018, одржано је ванредно заседање владика Српске Православне Цркве у патријаршији у Београду. Већина архијереја из целог света су се састали да размотре растуће проблеме према канонској аутономној Украинској Православној Цркви (Московска Патријаршија) донете од једностраног деловања Васељенске Патријаршије у Константинопољу, да се почне процедура за давање томоса расколничким групама у Републици Украјини и да се дарује дозвола за стварање неканонске само-административне 'украјинске православне цркве'.

На дневном реду било је стање Српског Хришћанског Православног народа на Косову и Метохији, због текућих проблема проузрокованих од муслиманских Албанаца. Такође предмет просвете, који је најважнији предмет у мисији Цркве. Због ове чињенице систем просвете треба да буде постављен на добре темеље, тако да систем може да одговара не само времену, него да буде на корист целе Цркве. Даља организација програма за прославу осамстогодишњице од када је Свети Сава, Први Српски Архиепископ, добио дозволу и благослов да формира аутокефалну Српску Православну Цркву, била је на дневном реду. Текући радови за завршетак унутрашњости саборног храма Светог Саве у Београду, такође су били размотрени.

www.ebritic.com/?p=714568

 

 

 

 

 

 

Patronal Feast of Holy Apostle Luke Parish in Leicester

On Sunday 4 November 2018, the patronal feast of Holy Apostle and Gospel Writer Luke was commemorated in the city of Leicester. Following the Divine Liturgy which was served by archpriests from the deanery of Great Britain & Ireland, the rite of blessing the patronal boiled wheat, red wine and the cutting of the patronal bread was served. Our parish priest father Aleksandar Ilic was invited by his collegue and parish priest of the Leicester parish archpriest father Igor Davidovic, concelebrated and participated in the patronal feast commemoration. Accompanying archpriest Aleksandar Ilic was vice chairman of the church committee Slobodan (Borko) Budimir.

On a mild autumn day in the beginning of November, the patronal feast was attended by parishioners and also by well wishes from other parishes in the England, numbering around 70, to support father Igor Davidovic and the newly formed parish in Leicester.

Парохијска Слава Парохије Светог Апостола Луке у Лестеру

У недељу 4 новембра 2018, парохијска слава Светог Апостола и Еванђелисте Луке прослављена је у граду Лестер. Након Божанствене Литургије, која је служена од свештенства архијерејског намесништва британско-ирског, обављен је обред благосиљања славског жита, црвеног вина и резање славског колача. Наш парохијски свештеник отац Александар Илић, био је позват од свог колеге и парохијског свештеника лестерске парохије проте Игора Давидовић, саслуживао и учествовао је на славској прослави. У пратњи проте Александра Илића био је подпредседник црквеног одбора Слободан (Борко) Будимир.

На благом јесењом дану у почетку новембра, славској прослави присуствовали су парохијани и добро желећи народ из других парохија из Енглеске, бројећи око 70 људи, да подрже оца Игора Давидовића и ново-основану парохију у Лестеру.

Parish Circle of Sisters Patron Commemoration

On Sunday 28 October 2018, the parish circle of sisters commemorated their intercessor and patron the Venerable Paraskevi - Petka. Our parish priest father Aleksandar Ilic express his joy on the number of people who attended the church service from all parts of the parish from throughout the North of England. Especially, he greeted all the children who added to the beauty of the church interior, having come dressed in Serbian folklore costumes. In his sermon father Aleksandar Ilic talked about the saintly life of Venerable Paraskevi - Petka, which made her worthy to be glorified to sainthood.

Due to his responsibility in teaching and educating his parishioners of the truths of Orthodox Christianity, Father Aleksandar Ilic showed the congregated people two photographs, one showing the not decayed body of Venerable Paraskevi - Petka, which is treasured in the Metropolitan Cathedral in the city of Iasi, Romania and another photograph of the not decayed hand of the saint, which is treasured in monastery Fenek, Fruska Gora, Serbia. 

At end of the Divine Liturgy the rite of blessing the cooked wheat, the red wine and the cutting of the Slava bread was served. The sponsors were Zorica & Slavisa Golubovic from Halifax. After the church service there was a delicious festive lunch in the church hall, which included a delicious dish called 'Sarma' which is a favourite to all people who attend parish patronal comemmorations in Halifax. The lunch was prepared with love and expertise by a kitchen full of lady cooks. Mrs. Vera Golubovic & her husband Vukosav (Vule) Golubovic accepted the sponsorship of the patronal feast for 2019.

Слава Парохијског Кола Сестара

У недељу 28 октобра 2018, парохијско коло сестара прославило је њихову посредницу и заштитницу Преподобну Параскеву  -Петку. Наш парох отац Александар Илић изразио је радост о броју присутних људи на богослужењу, који су дoшли из свих делова парохије, широм Северне Енглеске. Нарочито је поздравио сву децу која су добринела лепоти унутрашњости храма, дошавши у српским фолклорним ношњама. У својој беседи отац Александар Илић говорио је о светом животу Преподобне Параскеве - Петке, који је удостојио њу да буде прослављена до светитељства.

Због своје одговорности у учењу и просвети својих парохијана о истинама православног хришћанства, отац Александар Илић је показао окупљеном народу 2 фотографије, једну са нетрулежним телом Преподобне Параскеве - Петке, које се чува у Саборном храму у граду Иаши, Румунија и још једну фотографију са нетрулежном руком светитељке, која се чува у фрушкогорском манастиру у Србији.

На крају Св. Литургије обавио се обред благосиљања жита, црвеног вина и резање славског колача. Домаћини били су Зорица и Славиша Голубовић из Halifax. После богослужења послужио се свечани ручак у црквеној сали, који је садржао врло укусно јело 'Сарма', омиљено свима људима који дођу на парохијске славе у Halifax. Врло укусан ручак припремљен је уз љубав и умеће кухиње пуне куварица. Госпођа Вера Голубовић са суругом Вукосавом (Вулом) прихватили су домаћство славе за 2019 годину.

www.ebritic.com/?p=711479

 

 

 

The Patronal Feast Season Has Began

The Orthodox Christian eccleciastical New Year always begins on 1/14 September. On Thurday 18 October 2018, our parish priest father Aleksandar Ilic visited the Marinkovic family in the ancient imperial city of York.

The Holy Emperor Contantine the Great was born in the city of Nis, in present day Republic of Serbia, on 27 February 272 AD and he was proclaimed Roman Emperor in 306 AD, near to the cathedral of Saint Peter the Apostle - York Minster.

The patronal Saint feast day is the day when the Serbian Christian Orthodox family prayfully comemmorates their intercessor and the guardian of their household. The patronal bread, cooked wheat and red wine, are prepared the day before for the parish priest to bless, for the health, prosperity and the eternal salvation of the family. When the patronal Saint feast day falls on a fast day, the household must prepare food without meat and without dairy produce.

The patronal bread is prepared as a sacrifice to God and in commemoration of the Christian Saint. The cooked wheat dish must be prepared for every patronal Saint feast day without exception, because it symbolises as the Lord Jesus Christ said himself, the Resurrection of the dead and eternal life after death. 

See Photos !

 

Доба Крсних Славе је Почело

Православна хришћанска црквена нова година почиње увек 1/14 септембра. У четвртак 18 октобра 2018, наш парохијски свештеник отац Александар Илић посетио је породицу Маринковић у древном царском граду Јорк.

Свети цар Константин Велики рођен је у граду Ниш, у данашњој Републици Србији, 27 Фебруара 272 године и проглашен је за римског цара 306 године, у близини саборног храма Светог Апостола Петра - York Minster.

Крсна слава је дан када српска хришћанска православна породица молитвено прославља њиховог поредника и заштитника домаћинства. Славски колач, славско жито и црвено вино се припреме један дан пре да их парохијски свештеник благослови, за здравље, напредак и вечно спасење породице. Када крсна слава падне на посан дан, домаћинство мора да припреми храну без меса и без млечних производа.

Славски колач се припрема за жртву Богу и у спомен хришћанског светитеља. Славско жито мора да се припреми за сваку крсну славу без изузетка, због тога што оно симболизује, као што је сам Господ Исус Христос рекао, васкрсење мртвих и вечан живот након смрти. 

Погледајте Фотографије!

Decision of the Russian Orthodox Patriarchate

On Monday 15 October 2018, the Holy Hierarchical Synod of the Russian Orthodox Patriarchate assembled in Minsk, Belarus. Due to the announcement on Thursday 11 October 2018, and the recent actions of the Ecumenical Patriarchate in the Republic of Ukraine, the Russian Orthodox Church will with great sorrow cease Eucharistic communion with the hierarchs, clergy and the laity of the Ecumenical Patriarchate.

https://mospat.ru/en/

Одлука Руске Православне Патријаршије

У понедељак 15 октобра 2018, Свети Архијерејски Синод, Руске Православне Патријаршије, заседао је у Минск, Белорусија. Због изјаве у четвртак 11 октобра 2018, и надавних поступака Васељенске Патријаршије у Украјини, Руска Православна Црква са великом тугом ће да престане Евхаристичко општење са архијерејима, свештенством и лаицима Васељенске Патријаршије.

Patron Forefeast of Russian Orthodox Church in Manchester

In the evening of Saturday 13 October 2018, father Aleksandar Ilic concelebrated in the Russian Orthodox church of the Protecting Veil of the Most Holy Mother in Longsight, Manchester. Great festal Vespers, Matins and the 1st Hour were served by parish priest, presbyter Anatoly Vihrov, father Aleksandar Ilic and archdeacon Vadim Santsevich, from the diocesan cathedral in London. They were assisted by the choir and readers of the Manchester church. 

See Photos !

Предпразник Храмовне Славе Руске Православне Цркве у Manchester

Увече у суботу 13 октобра 2018, отац Александар је саслуживао у Руској Православној Цркви, Покрова Пресвете Богородице, у Longsight, Manchester. Служено је празнично Велико Вечерње, Јутрење и 1. Час од стране парохијског свештеника, презбитера Анатоли Вихрова, оца Александра Илића и протођакона Вадима Сантсевича, из епархијског саборног храма у Лондону. Помагали су црквени хор као и чтецови храма у Manchester.

Погледајте Фотографије !

6th Anniversary Memorial Service

On Saturday 13 October 2018, a group of parishioners gathered on Manchester Southern Cemetery on the grave of Dmitar Tojaga, who was a big financial benefactor to the parish church. Father Aleksandar Ilic conducted a memorial service and he spoke about the generousity of Dmitar. After the service members of the parish circle of sisters brought homemade savory and sweet dishes for refreshment and to celebrate Dmitar's life. Memory eternal.

Помен након 6 година од упокојења 

У суботу 13 октобра 2018, група парохијана се окупила на Manchester Southern гробљу, на гробу великог финансијског добротвора парохијског храма. Отац Александар Илић обавио је помен и говорио о великодушности Дмитрове. Након помена чланице парохијског кола сестара донеле су храну за дачу, да се прослави живот Дмитра. Вечан му спомен.

 

The Decision of Holy Synod of Ecumenical Patriarchate

On Thurday 11 October 2018, the Holy Synod (governing council) of the Ecumenical Patriarchate of Constantinople (Instanbul, Turkey) announced that it will proceed to grant autocephaly (self administration) to the uncanonical 'Kiev Patriarchate', it will remove the anathema and recognise the defrocked 'patriarch' Filaret as the primate. The Holy Synod of the Ecumenical Patriarchate also announced it will remove the anathema from 'archbishop' Makariy and recognise the uncanonical 'autocephalous Ukrainian Orthodox Church'.

"The Holy Synod of the Ecumenical Patriarchate has made a catastrophic decision for itself and for all Christian Orthodox Churches in the world. The decision represents the legalisation of schism" stated Aleksandar Volkov, the representative of His Holiness Patriarch Kiril of Moscow and All Russia.

The official statement of the Ecumenical Patriarchate Synod https://www.patriarchate.org/-/communiq-1

 

50th Anniversary of Lazarica Church in Birmingham

On Sunday 7 October 2018, our sister parish of Holy Prince Lazarus of Kosovo & Metohija, in Bourneville, Birmingham, celebrated the 70th anniversary since the founding of the parish and the 50th anniversary since the consecration of Lazarica church. His Holiness Irinej, the patriarch of the Serbian Orthodox Church attended the significant jubilee and he celebrated the Divine Liturgy with our diocesan bishop His Grace Dositej, bishops of the Serbian Orthodox Church and bishops other Orthodox Christian Churches in Western Europe. His Royal Highness Crown Prince Aleksandar Karadjordjevic of Serbia and his wife Katarina were among the many VIP guests and around 450 people and youth. The celebratory banquet was held at the Chateau Impney Hotel, Droitwich Spa, Worcestershire. 

Our parish priest Father Aleksandar Ilic and a group of people from Halifax and Bradford attended the Divine Liturgy and they enjoyed the celebratory banquet. The rich program contained a film, national folklore dances, choir singing and a lively dance for all. 

See Photos !

Педесета Годишњица Храма Лазарице у Birmingham

У недељу 7 октобра 2018, наша сестринска парохија Светог Кнеза Лазара Косовско-Метохијског, у Bourneville, Birmingham, прославила је седамдесету годишњицу од оснивања парохије и педесету годишњицу од освећења храма Лазарице. Његова Светост ГГ Иринеј, патријарх Српске Православне Цркве присуствовао је значајном јубилеју и чинодејствовао на Светој Литургији са нашим епархијским архијерејом, Његовим Преосвештенством Епископом Доситејом, епископима Српске Православне Цркве и са епископима других православних хришћанских цркава у западној европи. Његово Краљевско Височанство Престолонаследник Србије Александар Карађорђевић и његова супруга Катарина су присустовали са другим високим гостима и око 450 људи и омладине. Свечани банкет је одржан у Chateau Impney хотелу, Droitwich Spa, у општини Worcestershire.

Наш парох отац Александар Илић са групом људи из Halifax и Bradford присуствовали су Светој Литургији и уживали су на свечаном банкету. Богат програм садржао је филм, националне фолклорне игре, хорско појање и веселу игранку за све присутне.

Погледајте Фотографије !